การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนเข้ามาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (หลักสุตร กอส.) รุ่นที่ ๓๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗


รายละเอียดเพิ่มเติม
(คำสั่ง/บัญชีราชชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร กอส. รุ่นที่ ๓๕)