การประชุมประจำเดือนของศูนย์บริการทางการศึกษากำหนดการพิธีไหว้ครูนักเรียนนายร้อยตำรวจ


สมัครเข้ารับการทดสอบในภารกิจรักษาสันติภาพของ UN
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิตให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท สาขาวิชาอาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม จำนวน 2 ทุน แก่ข้าราชการตำรวจของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 
ผู้สนใจขอสมัครรับทุนได้ที่ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา 
ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 
 ภายในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 (รายละเอียดคลิก)