พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน


รับสมัครเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ

การอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการตำรวจระหว่างโรงเรียนนายร้อยตำรวจกับโรงเรียนตำรวจประชาชนเวียดนาม

การประกวดผลงานทางวิชาการของนักเรียนนายร้อยตำรวจ