พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีงบประมาณ 2561

พ.ต.ท.หญิง นิยดา ชุนเกษา ขุนณรงค์ รองผู้กำกับการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ศูนย์บริการทางการศึกษา และ ด.ต.อนุสรณ์ ถิระศิลป์ ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน ศูนย์บริการทางการศึกษา ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีงบประมาณ 2561 จากผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องสามพราน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ประมวลภาพถ่ายคลิก)

การสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 40