การบรรยายพิเศษให้แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจใหม่ ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 76


การประชุมอบรมข้าราชการตำรวจของศูนย์บริการทางการศึกษา

ปฏิทินการศึกษานักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 1 - 4 ปีการศึกษา 2562

การรับสมัครคัดเลือกและสัมภาษณ์ ข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒


สัมมนาโครงการพัฒนาคณาจารย์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ