ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ฝอ.ตร. รุ่นที่ ๓๙


สอบวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธ.ค.๒๕๖๐
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องเรียน ๕๑๓๓ ชั้น ๓ อาคารวิชาการ ๕๑ รร.นรต.

--------------------------------

* ผู้เข้าสอบต้องเข้าห้องสอบในเวลา ๑๓.๓๐ น.เพื่อดำเนินการตรวจพิิสูจน์ตัวบุคคล และแนะนำการปฎิบัติในการสอบคัดเลือก
* หากมาหลังเวลา ๑๔.๐๐ น. จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด