ท่าน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 บรรยายพิเศษให้แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 71
วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 
ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ (รป.บ.(ตร.)) กลุ่มที่ 1


โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ (รป.บ.(ตร.)) กลุ่มที่ 1

 
       4 ม.ค.2561 ศบศ. ได้จัดโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ (รป.บ.(ตร.)) กลุ่มที่ 1 ณ ห้องประชุมเตมียาเวส อาคารกองบัญชาการ รร.นรต. ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 17.00 น.โดยมี นรต. รุ่นที่ 71 ซึ่งเรียนครบตามหลักสูตร รป.บ.(ตร.) 4 ปี เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสัมมนามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสำหรับ นรต. ในปีการศึกษาต่อไป

เอกสารโครงการ
เอกสารประกอบการสัมมนา