ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานดีเด่นของ ศบศ. ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗


ส.ต.ต.หญิง นริสา นาควิสุทธิ์
ผบ.หมู่ ฝ่ายบริหารและธุรการ ศูนย์บริการทางการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การจัดโครงการเรียนแต่งหน้าเสริมบุคลิกภาพสำหรับข้าราชการตำรวจในสังกัดศูนย์บริการทางการศึกษา ฝ่ายพัฒนาการศึกษาได้จัด 
โครงการเรียนแต่งหน้าเสริมบุคลิกภาพ
สำหรับข้าราชการตำรวจในสังกัดศูนย์บริการทางการศึกษา
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมศูนย์บริการทางการศึกษา
เพื่อเรียนรู้ทฤษฎีการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับใบหน้าและบุคลิกภาพ 
สอนโดย นางสาวเกษณีย์  ประพันศิลป์ จากประทศออสเตรเลีย 

การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานดีเด่นของ รร.นรต.


แบบฟอร์มการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานดีเด่นของ รร.นรต.

ประชาสัมพันธ์โครงการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนานักเรียนนายร้อยตำรวจ

โครงการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนานักเรียนนายร้อยตำรวจ

ผู้ริเริ่ม : ผบช.รร.นรต.

ผู้ประสานงาน : พ.ต.ท.อิศราวุธ อ่อนน้อม

                     พ.ต.ท.มหรรฆพันธุ์ เพียงปราชญ์

อกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. โครงการ
  2. คำสั่ง รร.นรต.ที่ 333/2557 ลง 5 มิ.ย.57  
  3. หนังสือเวียน

อนุมัติเปิดหลักสูตร สว. รุ่นที่ 134 -136

ด้วย รร.นรต.ได้รับอนุมัติให้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สว. รุ่นที่ ๑๓๖ ในระหว่างวันที่ ๓๐ มิ.ย. - ๕ ก.ย. ๒๕๕๗ ผู้เข้ารับการึกอบรมประกอบด้วยข้ารชการตำรวจในสังกัด ภ.๗-๙, ศชต. ,บชน., บชส. และหน่วยงานส่วนกลาง รวมจำนวน ๑๖๐ คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ
1. อนุมัติเปิดหลักสูตร สว.134-136
2. รายชื่อผุ้เข้ารับการอบรมหลักสูตร สว.136

แจ้งสำรองที่นั่ง ๓ หลักสูตรในสถานศึกษาของกองทัพอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ด้วย กองทัพอากาศ ได้สำรองที่นั่งศึกษาหลักสูตรในสถานศึกษาของกองทัพอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๓ หลักสูตร โดยมีคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาและประมาณการและค่าใช่จ่ายตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้

นายอาลี จาลีลี ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติดเยี่ยมชมโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

1. นายอาลี จาลีลี ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด (International Narcotics and Law Enforcement - INL)
 2. นายปาลีรัตน์ ศรีศาสนรัตน์ เจ้าหน้าที่ INL
3. นายอาภา กิจกำแหง- เจ้าหน้าที่ INLขอเรียนพบท่านผู้บัญชาการเพื่อแนะนำตัว และพูดคุยเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาบุคคลากรของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในวันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2557 เวลา 14.00 น.