การเยี่ยมชมกิจการ รร.นรต. ของคณะผู้แทนในการประชุมว่าด้วยความร่วมมือในการฝึกอบรมตำรวจอาเซียน ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๒๕๕๗