กฎหมาย-ระเบียบ

ประมวลกฎหมาย
  • ป.อาญา
  • ป.วิอาญา
พระราชบัญญัติ
กฎ ก.ตร. 
ระเบียบ


ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

คำสั่ง รร.นรต.
  • มาตรการกวดขันวินัย ( .doc , .pdf )
ระเบียบ ศบศ.