คณะเจ้าหน้าที่และนักเรียนนายร้อยตำรวจจากโรงเรียนตำรวจประชาชนเวียดนาม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้ารับการอมรมหลักสูตรระยะสั้น
"รูปแบบเรียนรู้จากประสบการณ์ในการป้องกันและปราบปรามอสชญากรรม"
ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ระหว่างวันที่ 13 - 26 ธันวาคม 2558โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล


โครงการ

ปณิธานของ ศบศ.รร.นรต.

สนับสนุนการปฏิบัติงานของ รร.นรต. โดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล