การสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อเข้ารับการอบรม หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๓๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐


กิจกรรม 5 ส. ตามแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาองค์และบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นสากล