การประฃุมคณะกรรมการเพื่อการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย รร.นรต. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

การประชุมคณะกรรมการเพื่อการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย รร.นรต.
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้ รร.นรต.
โดย พล.ต.ต. สุรพล  ศรีวงศ์  รอง ผบช.รร.นรต.  เป็นประธานคณะกรรมการเพื่อการวิจัย
พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยและพิจารณาโครงการวิจัยของผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย รร.นรต.