คณะเจ้าหน้าที่และนักเรียนนายร้อยตำรวจจากโรงเรียนตำรวจประชาชนเวียดนาม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้ารับการอมรมหลักสูตรระยะสั้น
"รูปแบบเรียนรู้จากประสบการณ์ในการป้องกันและปราบปรามอสชญากรรม"
ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ระหว่างวันที่ 13 - 26 ธันวาคม 2558โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล


โครงการ

ปณิธานของ ศบศ.รร.นรต.

สนับสนุนการปฏิบัติงานของ รร.นรต. โดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล


การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามความร่วมมือทางวิชาการ รร.นรต.และวิทยาลัยตำรวจยูนนาน

พล.ต.ท.ศักดา  เตชะเกรียงไกร ผบช.รร.นรต. และคณะ รวม 9 คน
เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
ตามความร่วมมือทางวิชาการ รร.นรต.และวิทยาลัยตำรวจยูนนาน
ระหว่างวันที่ 5-10 พ.ย.2558

มูลนิธิฮันส์ไซเดล จัดสัมมนาวิชาการ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ รร.นรต 
ในหัวข้อ "Arrest and Pre-Trial Detention - Human Right Standrads" 
โดย Prof.Dr.Robert Esser อาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Passau สาธารณรัฐเยอรมนี 
ในวันที่ 26 ต.ค.2558 ณ ห้องสัมมนา อาคารสามพรานภิรมย์ รร.นรต.
.

ภาพกิจกรรม การสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร.๓๗

ศบศ. ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร.๓๗
ในวันที่ ๑๙ ต.ค.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ศบศ.

มูลนิธิฮันส์ไซเดล จัดสัมนา ให้แก่ข้าราชการตำรวจ รร.นรต. 
โดยเชิญวิทยากร คือ Mr.Wolfgang Sommer และ Police Director Gerd Enkling
จากกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจบำเบอร์ก สาธารณรัฐเยอรมนี
มาบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ 
"Basic and strategy of a modern police education-
Experiences of the Bavarian State Police"
ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558
                         


การคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ 37


คณะนายตำรวจจากวิทยาลัยตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์
เข้าสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ รร.นรต.
ระหว่างวันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

คณะผู้แทนจากโรงเรียนตำรวจกัมพูชา
 เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ รร.นรต.
พร้อมส่งมอบ นรต.กัมพูชาจำนวน ๔ คน  เข้าศึกษาที่ รร.นรต.
วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน  ๒๕๕๘