การประชุมบริหาร ศบศ. ครั้งที่1/2558

การประชุมบริหาร ศบศ. ครั้งที่1/2558
วันที่ 27 ม.ค. 2558 
เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุม ศบศ.รร.นรต.