การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับปรุงเว็บไซต์ ศบศ.
วันอังคาร ที่ 21 มิ.ย.2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ศบศ. ได้จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อม การดำเนินการกิจกรรม " ศบศ. Online " เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับข้าราชการตำรวจระดับ สว. ในสังกัด ศบศ. ให้มีขีดความสามารถในการร่วมกันเขียนบทความเผยแพร่ผลงาน กิจกรรม ที่รับผิดชอบ ผ่านเว็บไซต์ ศบศ. ในการนี้งานธุรการกำลังพล ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน web log เบื้องต้น ตลอดจนเทคนิคการเผยแพร่บทความผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถรับการตรวจประเมินจากผู้บังคับบัญชาครั้งแรกก่อนวันที่ 31 ก.ค.2554