กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศ พ.ศ.2554


กฎ ก.ตร.

แนวทาง ตร.