รายการสิ่งของเครื่องใช้สาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศดาบตารวจหรือจ่าสิบตารวจ เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร (หลักสูตร กอร.(ปป)) พ.ศ.๒๕๖๑

รายการสิ่งของเครื่องใช้

(หลักสูตร กอร.(ปป))

รายงานตัววันที่ 16 ก.ค.61 เวลา 13.00 น. 
ณ ลานเอนกประสงค์ข้างอนุเสาวรีย์ ร.๔ ฝั่งทิศตะวันตก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อบรมระหว่างวันที่ 16 ก.ค.61 - 8 ก.พ.62