แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ ศบศ.รร.นรต.