บริการของเรา

ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
  • งานพัฒนาหลักสูตร
  • งานศึกษาอบรม/พัฒนาบุคลากร
  • งานปรเมินอาจารย์และสภาคราจารย์
ฝ่ายบริหารงานวิจัย
  • วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
  • ทุนการศึกษาต่างประเทศ
ฝ่ายบริหารและธุรการ
  • ติดต่อสอบถาม

Download เอกสาร/ไฟล์