รายการสิ่งของเครื่องใช้ กอส. รุ่นที่ 41(เปิดการฝึกอบรมระหว่าวันที่ ๒๒ ม.ค. - ๑๙ พ.ค.๒๕๖๐)